Ydelser

Ydelser

Nedenfor er listet de ydelser jeg kan tilbyde og en

nærmere beskrivelse af indhold

Uddybning af ydelser:

 

 

Jeg kan byde ind med følgende opgaver og med følgende indhold - kan kombineres efter nærmere aftale:

 

Testeksekvering på flere niveauer

 

Indenfor testeksekvering kan jeg tilbyde:

 

 1. Udarbejdelse af testscenarier på baggrund af use case, use case baseret test,
 2. Udarbejdelse af teststrategier, testplaner og vejledning til test
 3. Testanalyse, opbygning af test struktur, oprettelse og review af testcases
 4. Styring af fejlhåndteringsprocessen
 5. Felt- og funktionstest, design-, systemintegration-, regression test, brugeraccepttest
 6. Test af slutbrugeroplevelsen
 7. Udarbejdelse af testrapporter om status og fremdrift
 8. Coach for nye testere, undervisning og introduktion til testværktøjer
 9. Test af mobile enheder som IPAD og Android med dertil hørende browsere, som

Safari, Fire Fox, Chrome, IE11 og Edge

 1. Test i Kerne (Main frame)

 

Jeg kan Agil testeksekvering, sekventiel test efter vandfaldsmodellen, V-model eller efter firmaspecifikke løsnings- og projektmodeller.

 

Testforløbet kan, efter nærmere aftale, afsluttes med en implementering, hvor jeg tilbyder at udarbejde vejledninger, undervise slutbruger samt følge op på issues i forbindelse med, at løsningerne er lagt i produktion. Der regnes typisk med en periode fra 14 dage til 1 måned afhængig af løsningens kompleksitet. Dette aftales individuelt.

 

Se iøvrigt under punktet "Undervisning", hvilke ydelser, jeg kan tilbyde ved et implementerings- og undervisningsforløb.

 

Ønskes slutdokumentation ligeledes udarbejdet, kan jeg henvise til ydelsen "Dokumentationshåndtering", hvor det fremgår, hvilke områder jeg kan byde ind med her.

 

 

Testmanager

 

Indenfor testmanageropgaver kan jeg tilbyde:

 

 1. Testmanager for mindre grupper, Scrum ledelse med opgave- og teststyring i JIRA
 2. Testkoordinator på tværs af teams og systemer
 3. Facilitering af risikoworkshop
 4. Opfølgning på testfremdrift
 5. Opsætning af testrapporter
 6. Definition af testmetrikker
 7. Styring af testforløbet
 8. Udarbejdelse af testplaner i samarbejde med projektleder
 9. Udarbejdelse af testscenarier på baggrund af use case, use case baseret test, udarbejdelse af teststrategier, testplaner og vejledning til test
 10. Testanalyse, opbygning af test struktur, oprettelse og review af testcases
 11. Flowtest – stikprøve ved levering af materiale til test
 12. Udarbejdelse af testrapporter om status og fremdrift
 13. Coach for nye testere, undervisning og introduktion til testværktøjer
 14. Flowtest af mobile enheder som IPAD og Android med dertil hørende browsere, som Safari, Fire Fox, Chrome, IE11 og Edge
 15. Test i Kerne ved behov (Main frame)

 

Det er en naturlig ting for mig, som testmanager, at teste, hvis der er behov for dette. Derfor er der også her nævnt udpluk af testydelser.

 

Testmanageropgaven kan ligeledes udvides med implementering, opfølgning og dokumentation efter nærmere aftale.

 

 

Projektsupport og projektledelsesopgaver

 

Indenfor projektsupport og projektledelse kan jeg tilbyde:

 

 1. Koordinering af tværgående projekter i MS Project
 2. Opdatering og opfølgning af de forskellige leveranceplaner i forhold til fremdrift på udvikling, test og ændringsanmodninger
 3. Assistere projektlederen med diverse administrative opgaver, bl.a. med at vedligeholde risikoregistret
 4. Fornyelse og opdatering i div. Projektledelsesskabeloner
 5. Vejledning i anvendelses af projektledelsesværktøjer og konfigurationsstyring
 6. Planlægning og bookning til diverse workshops
 7. Udarbejdelse af relevant materiale til workshops
 8. Ressourceallokeringer til projekterne
 9. Agere som bindeled mellem forretningen, IT-leverandør i samarbejde med program- og projektledelsen samt de forskellige testmanagers og test teams
 10. Sikre at der tages højde for tværgående applikationer og Main frame i projektplanen, så intet falder mellem to stole
 11. Ved Agile projekter – sikre at der hoppes i takt i kommende projektsprints ved systemafhængighed mellem applikationer ved udvikling og test
 12. Sikre at alle delelementer og den samlede løsning i projektet afleveres til tiden og i den aftalte kvalitet
 13. Dokumentere, opbevarer og distribuere projektplaner, faseplaner og evt. teamplaner
 14. Vedligeholdelse af kvalitetsregistret og kvalitetsdokumentationen
 15. Hjælp til projektdeltagere og ”Team-ledere” med at bruge de aftalte kvalitetsprocedurer
 16. Undervisning af nye projektdeltagere i projektindhold, metoder og forretningsgange i projektet
 17. Coach for nye projektdeltagere
 18. Projektledelse i mindre projekter

 

 

Forretningsanalytiker

 

Indenfor Liv- og pension kan jeg tilbyde forretningsanalyseopgaver efter nærmere aftale. Heri kan også indgå mindre forretningsarkitektopgaver, da der ofte er sammenhæng indenfor disse to områder, er min erfaring.

 

Udfra en snak om jeres behov, finder vi ud af i fællesskab. hvilket behov i har og omfanget.

 

Det kan f.eks. være:

 

 1. Analyse og tegning af processer ved etablering af nye IT-platforme
 2. Afklaring af relevant systemintegration
 3. Analyse og kravspecifikationer af felter ved konvertering af nuværende IT-løsninger

til ny platform

 1. Analyse og kravspecifikationer ved nye websites
 2. Analyse og kravspecifikationer ved mindre tilpasninger af nuværende systemer
 3. Analyse og kravspecifikationer ved udvikling af nye produkter, der skal

systemunderstøttes

 1. Analyse og kravspecifikationer ved behov for systemunderstøttet output og arkivering på varigt medie af nye produkter

 

Indholdet af den type opgaver, kan også indeholde input til systemopbygning (Struktur).

 

 

Facilitering

 

Facilitering tilbydes som et supplement til de øvrige ydelser, hvis der er behov for dette i forbindelse med workshops og undervejs i projekter, i testfaser eller ved gennemgang af forretningsprocesser og ved indførelse af Agile/Scrum m.m.. Opgavens indhold aftales fra gang til gang.

 

Specielt vedr. Agile/Scrum har jeg en del praktisk erfaring omkring opstart og implementering, som jeg kan tilbyde at facilitere og erfaringsudveksle omkring, hvis i står for at skulle indføre Agile og har valgt at bruge Scrum og f.eks. JIRA.

 

Det kan være en stor mundfuld at gå igang med, og da jeg har været meget involveret i den praktiske og udførende del i netop opstart og implementering af Scrum og JIRA tidligere, vil jeg gerne tilbyde, at være jeres implementeringskonsulent og forandrings-agent, hvis i skal til at udrulle det agile mindset og f.eks. Scrum til flere projekt- og/eller udviklingsområder.

 

 

Dokumentationshåndtering

 

Indenfor dokumentationshåndtering kan jeg f.eks. tilbyde:

 

 1. Udarbejdelse af skabeloner til kravspecifikationer, designrapporter, projektdokumentation, opsamling af erfaringer, beslutningsdokumenter
 2. Udarbejdelse af slutdokumentation fra projekter og testfaser m.m.
 3. Struktur på opbygning af dokumentbibliotek
 4. Opbygning af struktur på output til slutkunder - f.eks. Pensionsbevis, vilkår og oversigter m.m.
 5. Udarbejdelse af vejledninger og forretningsgange
 6. Opdatering på Sharepoint og varig medie m.m - alt efter hvilken platform i bruger i forvejen
 7. Dokumenthåndtering via IntraNote
 8. Udarbejdelse af storyboard-skabelon, opbygning af backlog, opbygning af sprintrapportering m.m. i forbindelse med opstart af Agile/Scrum

 

Har i behov for styring af anden dokumentation m.m., så finder vi også ud af dette.

Nogle af disse opgaver, kan også aftales som en del af projektsupportydelserne og forretningsanalyseopgaverne.

 

 

Undervisning

 

I forbindelse med implementering af nye IT-systemer, produkter, Agile m.m. kan jeg efter nærmere aftale tilbyde følgende opgaver:

 

 1. Oprettelse af kurser
 2. Uddannelsesplanlægning
 3. Udarbejdelse af kursusmateriale
 4. Kursusbeskrivelser
 5. Oversættelse af engelsk undervisningsmateriale til Dansk
 6. Kursusafholdelse, opgaverettelser og tilbagemeldinger
 7. "Hands-on" seancer
 8. Opfølgning i nærmere aftalt periode

 

Er der behov for andre undervisningsmetoder og forløb, så aftaler vi dette nærmere.

 

Afhængig af opgavens omfang og periodens varighed, finder vi i fællesskab en pris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Oplysninger:

Hjelmsølillvej 12A

4160 Herlufmagle

MHA@MHAConsulting.dk

Tel: +45 30 30 64 23

© Copyright 2016. All Rights Reserved.